27 64%

Những người bên dưới tôi là những người không thể làm gì nếu thiếu nó. Hôm nay tôi đã mắc lỗi và ở chung phòng! Điều đó là không thể … “Nhưng đó là nước nóng, vì vậy chúng ta hãy đổi ý và vui vẻ với nước nóng. Bia là nhà khách đặc biệt, còn bia thì sao.Anh không tốt …” Đó là một cái bẫy được giăng ra