Đóng QC
11 48%

Kết nghĩa Lưu Quan Trương “có phước cùng hưởng có gái cùng chơi”